Kancelaria Notarialna
Zofia Maria Rzeźniewska

33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Szkolna 6
tel. 14 642 20 82

Godziny urzędowania
Poniedziałek 7.30 - 16.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30
Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia innego terminu.
Dojazd

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Notariusza wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności.

Do wszystkich umów, w tym umów przenoszących własność niezbędne są, poza danymi osobowymi, również następujące dokumenty:

Działka budowlana - rolna, nieruchomość zabudowana, nieruchomość niezabudowana:

 • dokument wskazujący na podstawę nabycia (np. akt notarialny)
 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • jeżeli występują zmiany gruntowe to dodatkowo wyciąg z wykazu zmian gruntowych

Akty poświadczenia dziedziczenia (nowa instytucja zastępująca sądowe stwierdzenie nabycia spadku)

 • akt zgonu spadkodawcy
 • akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie
 • akty małżeństwa pozostałych spadkobierców
 • testament spadkodawcy (o ile był sporządzony)
 • numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego)

Umowy majątkowe małżeńskie (np. intercyza)

 • odpis skrócony aktu małżeństwa

Dokumenty powinny być złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy Prawo o notariacie czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Staranne przygotowanie przy zachowaniu przedstawionych zasad daje gwarancję, że planowana czynność będzie spełniała oczekiwania Klientów.

Lokal odrębny:

 • dokument wskazujący na podstawę nabycia (np. akt notarialny)
 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów i lokali

Lokal spółdzielczy:

 • odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej, o ile dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta
 • stosowne zaświadczenie ze spółdzielni, o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu

W przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką:

 • umowa kredytu
 • oświadczenie banku
 • zaświadczenie kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki bądź hipotek

Jeżeli nieruchomość nabyta została w drodze spadku to:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od spadku po zmarłym nie wystąpił bądź został uiszczony
Tworzymy strony internetowe: Pracownia Projektów Interaktywnych